Vyhledat projekt

Zobrazit všechny

Bungalovy Patrové domy

výstavba ideálních domů - naše maximální služba


Přinášíme komplexní nabídku služeb pro zájemce o novostavbu rodinného domu. Jsme stavební firma a vyřešíme Vám stavbu domu v těchto fázích :

1. Servis při výběru pozemku

2. Financování

3. Projektová dokumentace

4. Stavební povolení

5. Výstavba

6. Záruky a servis

Vyústěním všech námi poskytovaných služeb při přípravě rodinného domu následuje hlavní činnost naší firmy : samotná výstavba domu, kterou realizujeme plně ve vlastní režii a kompletně zajišťujeme :

• výstavbu od základů až po kolaudaci;
• dodávku všech materiálů;
• stavební práce vedené autorizovaným stavbyvedoucím a kontrolované stavebním dozorem;
• vedení detailního stavebního deníku a konta klienta přes internet;
• získání a kompletáž všech atestů , revizí , certifikátů a záruk na materiály;
• vyčištění stavby, staveniště a pozemku;
• servis při kolaudaci stavby.

Cena všech programů vyhotovení je finální, je včetně základové desky, dph a obsahuje také všechny vedlejší rozpočtové náklady (VRN) spojené s realizaci:

• zařízení staveniště;
• ubytování a diety pracovníků;
• doprava materiálu a zboží na stavbu, kdekoliv v ČR;
• lešení v potřebném rozsahu;
• jiný potřebný materiál, mechanizaci a vyvolané úkony spojené s realizaci;
• odvoz a skladování odpadu;
• revize elektřiny a hromosvodu;
• tlakové zkoušky vody a topného systému;
• zkoušky těsnosti kanalizace.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Správně a transparentně stanovení ceny stavby je položkový rozpočet, jehož součástí je vykaz výměr.
Obsahuje rozměry a materiály všech prvků a konstrukcí rodinného domu (objemy, plochy, počty kusů složek stavby) - a jsou oceněny jednotkovou cenou.
" Jednotková cena " x " výkaz materiálů na dané stavbě " = " cena položky ". Takto transparentně jsou zpracovány všechny rozpočty při každém našem domě k výstavbě a položkový rozpočet je přílohou Smlouvy o dílo.

ZÁKLADOVÁ DESKA

Založení stavby je nesmírně důležitou součástí pro budoucí kvalitu celé stavby. Vždy se jedná o jedinečné a individuální řešení závislé na poměrů pozemku.
Ceny všech programů typů domů již uvažují i s kompletní základovou deskou, při základní specifikaci: zakládání na rovině, základový pás hloubky 90 cm pod budoucí terén, 1DT - tvárnice nad staženou ornici, beton třídy C15/20, armování desky kari sítí 150x150x6, tl . desky 150mm, ležatá kanalizace, voda a uzemnění podle daného projektu.
Každé zakládání se posuzuje individuálně, ale dany model slouží k tomu, že i případné změny v zakládání na Vašem pozemku u jinych specifikách, už jen poměrně málo změní garantovanou cenu dodávky domu.

PROJEKT MANAŽER

Vše spojené s přípravou stavby, samotnou realizací, nebo odevzdáváním stavby budete řešit s jednim člověkem - manažerem projektu.
Je s Vámi v bezprostředním kontaktu po celou dobu přípravy, výstavby a i po dokončení. Informuje Vás o postupu výstavby, vede stavební deník, komunikaci se stavebním dozorem, harmonogram výstavby, atd. Kontroluje a odpovídá za skutečné technické provedení realizované stavby podle projektové dokumentace a jeho maximálním zájmem je předat Vám včas kvalitní dílo.

ZÁRUKY

Smluvně garantujeme, že zrealizované dílo si zachová vlastnosti a funkci, pro kterou je určeno, dlouhodobě .
Na všechny stavební práce poskytujeme záruky po dobu ne kratší než jsou 3 roky. Při dodávkách technologických zařízení budov je poskytována záruka podle vyrobcu zařízení. Můžeme nabídnout i prodlouženou záruku na pětiletou nebo desatiletou.
Při jakýchkoliv reklamacích staveb, jsme ochotni a schopni nastoupit k odstranění reklamované závady do 48 hodin. Při poruchách podnikáme kroky k odstranění okamžitě!